NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2011 

         Thực hiện Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 31-12-2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, hướng dẫn nội dung tổ chức hoạt động của Hội nghị người lao động trong Công ty cổ phần.

         Căn cứ Công văn số 93/HD-TCT ngày 17-01-2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt nam hướng dẫn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2011. Công ty cổ phần Lisemco 2 đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2011 cấp Công ty vào ngày 27-3-2011.

HỘI NGHỊ QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh năm 2011. Định hướng chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn (2011-2015) và những năm tiếp theo.

2- Thông qua Báo cáo tình hình xây dụng và thực hiện các nội quy, quy chế của Công ty, các ý kiến sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ.

3- Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, những ý kiến sửa đổi bổ sung nội dung của Thỏa ước.

4- Nội dung Thỏa ước lao động tập thể đã thông qua Hội nghị và đã được ký kết giữa Chuyên môn và Công đoàn.

5- Hội nghị phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011.

            Giao cho các phòng ban chức năng của Công ty tiếp thu ý kiến đóng góp tại Hội nghị, bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo trước khi công bố và tổ chức thực hiện.

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2